સરૈયા ર. (2022). ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 તરફની એક નવી દિશા: ભારતીય ગીગ અર્થતંત્ર. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, 1(1), 20–29. https://doi.org/10.47413/vidya.v1i1.50