સરૈયા રૂપલ. 2022. “ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 તરફની એક નવી દિશા: ભારતીય ગીગ અર્થતંત્ર”. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY 1 (1). Gujarat, India:20-29. https://doi.org/10.47413/vidya.v1i1.50.