સરૈયા ર. (2022) “ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 તરફની એક નવી દિશા: ભારતીય ગીગ અર્થતંત્ર”, VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY. Gujarat, India, 1(1), pp. 20–29. doi: 10.47413/vidya.v1i1.50.