સરૈયા ર. “ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 તરફની એક નવી દિશા: ભારતીય ગીગ અર્થતંત્ર”. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, vol. 1, no. 1, Feb. 2022, pp. 20-29, doi:10.47413/vidya.v1i1.50.