1.
સરૈયા ર. ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 તરફની એક નવી દિશા: ભારતીય ગીગ અર્થતંત્ર. VIDYA [Internet]. 2022 Feb. 14 [cited 2024 Apr. 19];1(1):20-9. Available from: https://vidyajournal.org/index.php/vidya/article/view/50